تاريخ روز

جمعه 1398/4/28 - 9 : 6
  • شصت وششمین جلسه شورای فرهنگ عمومی

  • تقدیراز شوراهای زکات شهرستان

  • عزاداری دررثاء امام صادق ع

  • دیدار بامردم روستای ورده

احمد بابایی
احمد بابایی
مسئول ستاد

محمدرضا صفری
محمدرضا صفری
معاونت فرهنگی و تبلیغی
حمید غلامی
حمید غلامی
معاونت سیاسی - اجتماعی
فرخنده امانت
فرخنده امانت
معاونت خواهران