تاريخ روز

شنبه 1397/2/1 - 4 : 0
  • خطبه

  • پیام تبریک

  • راهپیمایی 22/ بهمن/ 1396

  • مراسم حدیث شریف کساء در منزل حاج سید عوض فقیری

مسلم منصفی
مسلم منصفی
مسئول ستاد