تاريخ روز

پنج شنبه 1397/2/6 - 0 : 0
  • برپایی نمازعیدسعیدفطر

  • مقام معظم رهبری فرمودند:اگرعقلانیت به همراه انقلابیگری باشدچشم افرادبازمی شودومی بینندکه سازش باابرقدرتهاهزینه های به مراتب بیشتری ازچالش باآنهادارد.

  • مقام معظم رهبری فرمودند:یکی ازدرسهای ماندگاردوران دفاع مقدس،این بودکه اگرتوکل برخدابصورت عملی وباپذیرش ازاعماق جان باشدقطعاًمی توان برهمه موانع وچالشهاغلبه کرد.

  • مقام معظم رهبری فرمودند:توجه به اتحادواتفاق عمومی که عامل مهم استحکام واقتدارملی است.

علی میرزایی
علی میرزایی
مسئول ستاد

عماد دالوند
عماد دالوند
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی