تاريخ روز

سه شنبه 1396/3/9 - 2 : 7
  • مقام معظم رهبری فرمودند:توجه به اتحادواتفاق عمومی که عامل مهم استحکام واقتدارملی است.

  • مقام معظم رهبری فرمودند:برنده اصلی انتخابات ملت ایران ونظام جمهوری اسلامی است.

  • مقام معظم رهبری فرمودند:هدف بلندمدت دشمن واصلی دشمن،ازمیان بردن نظام اسلامی است.درچنین شرایطی لازم است که همگان خودرابه قانون پایبندبدانندودرمسیرانتخابات ازانجام هراقدام غیرقانونیوهرعملی که دشمن راامیدوارکندخودداری کنند.

  • مقام معظم رهبری فرمودند:آنچه سایه جنگ راازسرملت ایران رفع کرده حضورمردم درصحنه است.

علی میرزایی
علی میرزایی
مسئول ستاد

عماد دالوند
عماد دالوند
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی