تاريخ روز

يکشنبه 1397/4/3 - 39 : 8
  • یادبود آیت الله هاشمی رفسنجانی

  • جلسه 9 دی

  • مراسم زیارت عاشورا

رحمت الله نظافت
رحمت الله نظافت
مسئول ستاد

رمضانعلی چوپانی
رمضانعلی چوپانی
معاونت سیاسی - اجتماعی
محمد علی علیمی
محمد علی علیمی
معاونت اداری و پشتیبانی
سید سعید حسینی
سید سعید حسینی
معاونت فرهنگی و تبلیغی