تاريخ روز

سه شنبه 1397/8/29 - 15 : 3
  • حضور امام جمعه محترم شاندیز در جلسه پیشکسوتان سپاه در روستای خادر شهر شاندیز

  • دیدار با امام جمعه

  • دیدار باجانبازان محترم

  • جلسه شورای فرهنگ عمومی

منصوره مروی زاده
منصوره مروی زاده
معاونت خواهران
علی اصغر خادمی شاندیز
علی اصغر خادمی شاندیز
معاونت اداری و پشتیبانی
مهدی بذری شاندیز
مهدی بذری شاندیز
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
علی صدیقی
علی صدیقی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
محمد علی زارعان
محمد علی زارعان
مسئول امور جوانان
مرتضی محمد پناه سیستانی
مرتضی محمد پناه سیستانی
معاونت سیاسی - اجتماعی