تاريخ روز

چهارشنبه 1395/10/29 - 41 : 17
  • نماز جمعه سپیددشت 95/7/2

  • نماز جمعه سپیددشت

  • نماز جمعه سپیددشت 95/5/15

  • نماز جمعه سپیددشت 95/5/8

سید خدا رحم آرین
سید خدا رحم آرین
مسئول ستاد