تاريخ روز

پنج شنبه 1396/1/10 - 12 : 23
  • نماز جمعه 96/1/4

  • نمار جمعه سپددشت 20/12/95

  • نمار جمعه سپیددشت 13/12/95

  • نماز جمعه 95/11/29

سید خدا رحم آرین
سید خدا رحم آرین
مسئول ستاد