تاريخ روز

شنبه 1396/4/3 - 52 : 17
  • نمازجمعه شهر سده لنجان در روز قدس

  • حضورامام جمعه محترم شهر سده لنجان درمراسم راهپیمایی روز قدس

  • جلسه مسول ستاد نمازجمعه شهر سده لنجان بااعضای ستاد خواهران درخصوص روز قدس وعید فطر

  • کلاس استحکام بنیان خانواده

ستار اخباری
ستار اخباری
مسئول ستاد

مسلم نقدی
مسلم نقدی
معاونت اداری و پشتیبانی
خداکرم صالحی
خداکرم صالحی
مسئول امور جوانان
سید یوسف هاشمی
سید یوسف هاشمی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
حسن صالحی
حسن صالحی
معاونت سیاسی - اجتماعی
محمود حاتمی
محمود حاتمی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
شهین جمشیدی
شهین جمشیدی
معاونت خواهران