تاريخ روز

پنج شنبه 1397/2/6 - 19 : 19
  • تشویق دانش آموزان

  • شرکت در مراسم محرم

  • شرکت در مراسم قرآن و جشن در مدارس

  • کار گاه امر به معروف دانشگاه آزاد

فرهنگ جمالی تزنگی
فرهنگ جمالی تزنگی
مسئول ستاد

مهدی رجبی سروستانی
مهدی رجبی سروستانی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
قاسم فتحی تزنگی
قاسم فتحی تزنگی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
سکینه سلطانی سروستانی
سکینه سلطانی سروستانی
معاونت خواهران
محمد علی گلی سروستانی
محمد علی گلی سروستانی
معاونت اداری و پشتیبانی