تاريخ روز

سه شنبه 1399/1/19 - 13 : 3
  • تبیین مسایل هفته در شهرستان سرعین

  • تبیین مسایل هفته در شهرستان سرعین

  • تبیین مسایل هفته در شهرستان سرعین

  • تبیین مسایل هفته در شهرستان سرعین

اباذر محمدی
اباذر محمدی
مسئول ستاد

رضا جودی
رضا جودی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
محمد صبوری
محمد صبوری
مسئول امور جوانان
حسین محرمی
حسین محرمی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
فریبا رشید مردان
فریبا رشید مردان
معاونت خواهران
اردشیر کیشی زاده
اردشیر کیشی زاده
معاونت اداری و پشتیبانی
حسن حسن پور
حسن حسن پور
معاونت سیاسی - اجتماعی