تاريخ روز

سه شنبه 1397/8/29 - 14 : 3
  • خطبه خوانی غدیر در سطح مساجد منطقه صالح آباد خراسان رضوی

  • 5 مرداد

  • 5 مرداد

  • 5 مرداد

علیرضا رسولی جنت آبادی
علیرضا رسولی جنت آبادی
مسئول ستاد

محمد رضا بهره مند
محمد رضا بهره مند
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
مجتبی قربانی
مجتبی قربانی
معاونت اداری و پشتیبانی
عباسعلی اصلی
عباسعلی اصلی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
حسن عطایی
حسن عطایی
معاونت سیاسی - اجتماعی
صغری حدادیان
صغری حدادیان
معاونت خواهران