تاريخ روز

جمعه 1398/12/2 - 53 : 11
  • اهداءجوایز به تیم برتر جام شهدا بخش رونیز در نماز جمعه توسط امام جمعه98/10/27

  • جلسه انس باقرآن 98/10/28

  • بخشی از خطبه های نماز جمعه98/10/27بخش رونیز

  • جمع آوری کمک های مردمی به سیل زدگان98/10/27

نادر عسکری زاده رونیزی
نادر عسکری زاده رونیزی
مسئول ستاد

عبدالعظيم علي بيگي ن‍ژاد
عبدالعظيم علي بيگي ن‍ژاد
معاونت فرهنگی و تبلیغی
محسن عزیزی
محسن عزیزی
معاونت اداری و پشتیبانی
صدیقه بیگم علیبیگی
صدیقه بیگم علیبیگی
معاونت خواهران
كرامت اله گنجي زاده
كرامت اله گنجي زاده
معاونت سیاسی - اجتماعی
اسماعیل رضازاده
اسماعیل رضازاده
مسئول امور جوانان
مسعود اكبر پور
مسعود اكبر پور
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی