تاريخ روز

شنبه 1397/2/1 - 15 : 9
  • نماز جمعه 17 فروردین ماه 97

  • نماز جمعه 11 اسفند 96

  • نماز جمعه 27 بهمن ماه

  • نماز جمعه 27 بهمن ماه 96

حسن رست
حسن رست
مسئول ستاد

هادي اطهري
هادي اطهري
معاونت فرهنگی و تیلبغی
نور محمد داورپناهی
نور محمد داورپناهی
معاونت سیاسی - اجتماعی
مهدي عربي
مهدي عربي
معاونت اداری و پشتیبانی
زهرا بیگم حسینی
زهرا بیگم حسینی
معاونت خواهران