تاريخ روز

سه شنبه 1396/11/3 - 44 : 4
  • نماز جمعه 29 دیماه 96

  • جلسه تفسیر قرآن کریم 18 دیماه 96

  • جلسه ستاد نماز جمعه شهرستان با حضور اعضای ستاد

  • جلسه برنامه ریزی 9 دی

حسن رست
حسن رست
مسئول ستاد

هادي اطهري
هادي اطهري
معاونت فرهنگی و تیلبغی
نور محمد داورپناهی
نور محمد داورپناهی
معاونت سیاسی - اجتماعی
مهدي عربي
مهدي عربي
معاونت اداری و پشتیبانی
زهرا بیگم حسینی
زهرا بیگم حسینی
معاونت خواهران