تاريخ روز

سه شنبه 1399/1/19 - 36 : 2
  • نشست بررسی برنامه های فرهنگی

  • همایش پیاده روی

  • همایش پیاده روی

  • دیدارپرسنل اتنظامی باامام جمعه راز

حسن رست
حسن رست
مسئول ستاد

هادي اطهري
هادي اطهري
معاونت فرهنگی و تبلیغی
نور محمد داورپناهی
نور محمد داورپناهی
معاونت سیاسی - اجتماعی
مهدي عربي
مهدي عربي
معاونت اداری و پشتیبانی
زهرا بیگم حسینی
زهرا بیگم حسینی
معاونت خواهران