تاريخ روز

يکشنبه 1397/3/6 - 20 : 17
  • نماز جمعه11اسفند96

  • جلسه توجیهی وهماهنگی

  • جلسه ی هماهنگی

  • نماز جمعه4اسفند96

صادق حمیدی
صادق حمیدی
مسئول ستاد

سید رضا شفائی تنکابنی
سید رضا شفائی تنکابنی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
بهرام بصلی
بهرام بصلی
معاونت سیاسی - اجتماعی
جمشید رادمند
جمشید رادمند
معاونت فرهنگی و تبلیغی
عبدالرضا نعمتی
عبدالرضا نعمتی
معاونت اداری و پشتیبانی