تاريخ روز

شنبه 1397/2/1 - 8 : 9
  • نماز جمعه 25/12/96

  • خطبه های نماز 20/11/96

  • خطبه های نماز جمعه 6/11/96

  • خطبه های نمازجمعه 8/10/96

عبدالکریم بازرگانی
عبدالکریم بازرگانی
مسئول ستاد