تاريخ روز

سه شنبه 1396/11/3 - 49 : 4
  • خطبه های نمازجمعه 8/10/96

  • خطبه های نماز جمعه 15/10/96

  • خطبه های نماز جمعه 1/10/96

  • خطبه های نماز جمعه 20/5/96

عبدالکریم بازرگانی
عبدالکریم بازرگانی
مسئول ستاد