تاريخ روز

سه شنبه 1397/2/4 - 42 : 4
  • سپاس ازعلمداران حماسه به مناسبت روزجانبازتوسط امام جمعه رحیم آباد

  • سپاس ازعلمداران حماسه به مناسبت روزجانبازتوسط امام جمعه رحیم آباد

  • سپاس ازعلمداران حماسه به مناسبت روزجانبازتوسط امام جمعه رحیم آباد

  • تقدیرامام جمعه رحیم آباد ازموسی براری خادم الصلاه نمونه هفته

احمد محمودزاده
احمد محمودزاده
مسئول ستاد

حسن فاطمی
حسن فاطمی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
رضامشتاق
رضامشتاق
معاونت سیاسی - اجتماعی
محمدجوادمحمدعلی نژاد
محمدجوادمحمدعلی نژاد
معاونت فرهنگی و تیلبغی
غلامرضامرادی
غلامرضامرادی
معاونت اداری و پشتیبانی
صادق علیزاده
صادق علیزاده
مسئول امور جوانان