تاريخ روز

سه شنبه 1399/7/29 - 25 : 19
  • مراسم تودیع و معارفه امام جمعه شهرنور بهار‎

  • منابع طبیعی سرمایه عمومی همه نسل ها است

  • حرکت زنجانی‌ها برای کمک به نیازمندان در سطح کشور الگو شده است

  • انجام فرایض دینی شخصی اعم از نماز و روزه و سایر واجبات ،معروف حق الله می باشند و ترک آنها منکر حق اللهی است

Sabz Map

 

حکمعلی اسماعیلی
حکمعلی اسماعیلی
رابط استان

حکمعلی اسماعیلی
حکمعلی اسماعیلی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه زنجان
کاظم کرمی
کاظم کرمی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه ابهر
عباس قاسمی
عباس قاسمی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه خرمدره
مرتضی فیروزی
مرتضی فیروزی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه خدابنده
حمید نقی لو
حمید نقی لو
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه هيدج
حسین افشاری
حسین افشاری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه گرماب
علی بیگدلی
علی بیگدلی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه نوربهار
قدرت فروزانفر
قدرت فروزانفر
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه ماه نشان
قربانعلی رفیعی
قربانعلی رفیعی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه سجاس
سید جلال احمدی
سید جلال احمدی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه صائين قلعه
مروت احمدی
مروت احمدی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه طارم
میثم محمدی
میثم محمدی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه سلطانيه
حسن سهرابی
حسن سهرابی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه ايجرود
فریدون بیگدلو
فریدون بیگدلو
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بزينه رود(زرين رود)
شوذب برزگر
شوذب برزگر
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه دندي