تاريخ روز

يکشنبه 1397/4/3 - 41 : 8
  • سفر استانی مدیر محترم ستادهای نماز جمعه سراسر کشور به ستادهای نماز جمعه استان خراسان رضوی

  • گردهمایی مشترک منطقه ای ائمه محترم جمعه ومسئولین ستادهای نمازجمعه جنوب خراسان رضوی ( 15 شهر) در گناباد

  • سفر استانی مدیر محترم ستادهای نماز جمعه سراسر کشور به ستادهای نماز جمعه استان خراسان رضوی

  • همایش خبرنگاران افتخاری ستاد نماز جمعه استان خراسان رضوی

Sabz Map

 

محمد مهدی ذبیحی
محمد مهدی ذبیحی
رابط استان

علیرضا اثناعشری
علیرضا اثناعشری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه تربت جام
احمد داغستانی
احمد داغستانی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه قوچان
محمد کیوانلو- شهرستانکی
محمد کیوانلو- شهرستانکی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه جوين
محمد جواد یوسفیان
محمد جواد یوسفیان
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه مه ولات
حسن عابدی
حسن عابدی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بزغان (شهر فيروزه)
عبدالعزیز هدایت
عبدالعزیز هدایت
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه كاخك
محمد معصومی
محمد معصومی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه یونسی
قدیرشکوهی خلیل آباد
قدیرشکوهی خلیل آباد
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه كاشمر
سيد علي اصغر شاكري
سيد علي اصغر شاكري
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه عشق‌آباد
مرتضی زراعتکار
مرتضی زراعتکار
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه كوهسرخ
سید رضا اکرامی
سید رضا اکرامی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه زبرخان(قدمگاه)
سیدمهدی شفیعی فرد
سیدمهدی شفیعی فرد
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه گلبهار
اسحاق حکم آبادی
اسحاق حکم آبادی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه حکم آباد
محمد درودی
محمد درودی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه درود نيشابور
اروجعلی کیوانلو شهرستانکی
اروجعلی کیوانلو شهرستانکی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه هلالی
سید امیر موسوی فاضل
سید امیر موسوی فاضل
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه روداب
خسرو خاکشور ایدلیکی
خسرو خاکشور ایدلیکی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه كلات نادري
احمد رنجبر
احمد رنجبر
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه خواف
امین کوشکی
امین کوشکی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه سبزوار
حسن باقرزاده عجمی
حسن باقرزاده عجمی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه گناباد
حسن رجبی
حسن رجبی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فريمان
قربانعلی پور شهابی
قربانعلی پور شهابی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه چناران
حسن باقری نسب
حسن باقری نسب
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه تايباد
سیدرضا داورزنی
سیدرضا داورزنی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه داورزن
غلامحسین کیانی فرد
غلامحسین کیانی فرد
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه خليل آباد
اصغر روحبخش حسن نژاد
اصغر روحبخش حسن نژاد
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بجستان
منصور فرزام فر
منصور فرزام فر
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه جغتاي
علیرضا شیبانی راد
علیرضا شیبانی راد
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه باخرز
اسماعیل باری
اسماعیل باری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بار
محرم مصوری
محرم مصوری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بردسكن
محمدرضا مرکزی
محمدرضا مرکزی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه سرخس
محمدرضا اسعدنیاسناجردی
محمدرضا اسعدنیاسناجردی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بايگ
غلامرضا ذبیحی
غلامرضا ذبیحی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه تربت حيدريه
حسن نوروزی
حسن نوروزی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه درگز
رحمت الله نظافت
رحمت الله نظافت
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه خوشاب(سلطان آباد)
علی قدمیاری
علی قدمیاری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه خروين
ابراهیم خردمند
ابراهیم خردمند
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه گلمکان
علیرضا رسولی جنت آبادی
علیرضا رسولی جنت آبادی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه صالح آباد
سید حسین اکرامی
سید حسین اکرامی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه نيشابور
علی کسرائی
علی کسرائی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فتح آباد
غلامحسین وفائی نژاد
غلامحسین وفائی نژاد
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه دولت آباد زاوه
محمد مهدوی حصار
محمد مهدوی حصار
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه شهرك رضويه
علیمردان خزاعی حسینی
علیمردان خزاعی حسینی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه جنگل
رضا فرحپور
رضا فرحپور
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه كدكن
حسین حسینی
حسین حسینی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه نصر آباد رضوی