تاريخ روز

جمعه 1398/4/28 - 55 : 5
  • جاهلیت مدرن دل خانواده‌های شهدا را خون می‌کند

  • آیت الله حسینی بوشهری: اروپا یک قدم در مسیر تحقق برجام برنداشت

  • امیرآبادی: جمع‌آوری ریل راه آهن از داخل شهر قم

  • پیش بینی بسترهای متنوع برای مشارکت در امر وقف با هر توان مالی

محمد باقر ولدان
محمد باقر ولدان
مسئول ستاد

فاطمه فرخنده
فاطمه فرخنده
معاونت خواهران
احمدی نامداری
احمدی نامداری
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
احمد عظیمی
احمد عظیمی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
محمد منتظری موحد
محمد منتظری موحد
معاونت اداری و پشتیبانی