تاريخ روز

دوشنبه 1397/4/25 - 6 : 18
  • خطبه نماز جمعه شهر قنوات 15تیرماه 97

  • خطبه نماز جمعه شهر قنوات 15تیرماه 97

  • خطبه نماز جمعه شهر قنوات 15تیرماه 97

  • خطبه نماز جمعه شهر قنوات 15تیرماه 97

علی یوسفی
علی یوسفی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
میثم سعادت کاظمی
میثم سعادت کاظمی
معاونت اداری و پشتیبانی
هادی یزدانی خواه
هادی یزدانی خواه
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
مصطفی نوش
مصطفی نوش
مسئول امور جوانان
زینب نزادی
زینب نزادی
معاونت خواهران