تاريخ روز

دوشنبه 1398/11/7 - 34 : 22
  • معرفی مسئول ستاد نمازجمعه پردیسان

  • جلسه بیستم شورای امنای پردیسان

  • انقلابی جدید در راه است

  • انقلابی جدید در راه است

علیرضا سجادی
علیرضا سجادی
مسئول ستاد

اقدس قمی
اقدس قمی
معاونت اداری و پشتیبانی