تاريخ روز

چهارشنبه 1396/11/4 - 10 : 6
  • جلسه با برخی مسئولین

  • جلسه ستاد نمزجمعه

  • جلسه ستاد نمازجمعه

  • راهپیمائی مردم امیدیه

علی شا حسینی پور
علی شا حسینی پور
مسئول ستاد