تاريخ روز

چهارشنبه 1397/6/28 - 28 : 1
  • بازدید دوره ای ریاست محترم ستاد و شورای اسلامی شهر نوبران بهمراه شهردار محترم نوبران از روند عملیات اجرایی احداث ساختمان تخریب شده شهروند نوبرانی

  • بازدید ریاس محتمر ستاد و شورای اسلامی شهر نوبران بهمراه شهردار محترم نوبران از روند عملیات اجرایی احداث ساختمان تخریب شده شهروند نوبرانی

  • نماز جمعه 18خرداد 97

  • نماز جمعه 11 خرداد 97

حسام الدین شهیدی
حسام الدین شهیدی
مسئول ستاد

علی هنرمند
علی هنرمند
معاونت فرهنگی و تبلیغی
سیف الدین شهیدی
سیف الدین شهیدی
معاونت اداری و پشتیبانی
ضیاء الدین شهیدی
ضیاء الدین شهیدی
معاونت سیاسی - اجتماعی