تاريخ روز

سه شنبه 1397/2/4 - 24 : 4
  • چهل و یکمین جلسه ستاد نماز جمعه شهر نوبران با حضور اعضای محترم روابط عمومی و ارایه آمار و عملکرد این واحد تا سال ۱۳۹۶

  • نماز جمعه

  • نصب بیلبورد با موضوع اشاعه و تبلیغ نماز جمعه

  • نماز جمعه 17 فروردین

حسام الدین شهیدی
حسام الدین شهیدی
مسئول ستاد

علی هنرمند
علی هنرمند
معاونت فرهنگی و تیلبغی
سیف الدین شهیدی
سیف الدین شهیدی
معاونت اداری و پشتیبانی
ضیاء الدین شهیدی
ضیاء الدین شهیدی
معاونت سیاسی - اجتماعی