تاريخ روز

چهارشنبه 1398/11/2 - 8 : 7
  • مهمتر از ضربه نظامی به پایگاه آمریکایی، ضربه حیثیتی به هیبت ابرقدرتی آمریکا بود

  • سایه جنگ را سپاه قدس و جوانان مؤمن تحت فرماندهی حاج قاسم از ایران دور کردند

  • سایه جنگ را سپاه قدس و جوانان مؤمن تحت فرماندهی حاج قاسم از ایران دور کردند

  • ملت ایران نشان داد از هر حزب و قوم طرفدار انقلاب و مقاومت است ۰ ستاد نماز جمعه بخش نوبندگان

سکینه شاهی
سکینه شاهی
مسئول ستاد

مجتبی ورزیان نوبندگانی
مجتبی ورزیان نوبندگانی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
حسین محبوب خرنجانی
حسین محبوب خرنجانی
مسئول امور جوانان
قربانعلی احمدی
قربانعلی احمدی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
اسد اله قاسمی مزیدی
اسد اله قاسمی مزیدی
معاونت اداری و پشتیبانی
زهرا جوکار نوبندگانی
زهرا جوکار نوبندگانی
معاونت خواهران
محمد رضا زاهدانی
محمد رضا زاهدانی
معاونت سیاسی - اجتماعی