تاريخ روز

سه شنبه 1397/8/29 - 26 : 3
  • تجلیل از خدمات نیروی انتظامی

  • تشویق خردسالان

  • ایستگاه صلواتی

  • جشن غدیر و تجلیل از ایتام

حسین حسینی
حسین حسینی
مسئول ستاد

علی محمد شیخ آبادی
علی محمد شیخ آبادی
معاونت سیاسی - اجتماعی
علی اکبرگوهری
علی اکبرگوهری
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
راضیه لعل پور
راضیه لعل پور
معاونت خواهران
علی اصغر رجبی اراضی یحیی آباد
علی اصغر رجبی اراضی یحیی آباد
معاونت اداری و پشتیبانی
ابوالقاسم کوهستانی خرق
ابوالقاسم کوهستانی خرق
معاونت فرهنگی و تبلیغی
حسن محمودی
حسن محمودی
مسئول امور جوانان