تاريخ روز

سه شنبه 1396/3/9 - 7 : 7
  • کسی که اهتمامی به امور مسلمانان نداشته باشد، مسلمان نیست

  • کار مجلس شورای اسلامی ریل گذاری برای قطار خدمت دولت است

  • به حاشیه شهر توجه نمیشود چون توریست ارتباطی به حاشیه شهرندارند.

  • نباید لائیک و دین دار را مقابل هم قرار داد