تاريخ روز

سه شنبه 1396/11/3 - 34 : 4
  • معرفی کتاب خواب باران

  • دیدار مدیر کل امور ایثارگران خراسان رضوی وسایر همراهان با امام جمعه

  • معرفی کتاب ازدواج موفق

  • نهم دی .در مه ولات

محمد جواد یوسفیان
محمد جواد یوسفیان
مسئول ستاد

علی یعقوب نیا
علی یعقوب نیا
معاونت فرهنگی و تیلبغی
اسماعیل مهر انگیز
اسماعیل مهر انگیز
مسئول امور جوانان
اسماعیل رحمتی
اسماعیل رحمتی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
احمد احمدنیا فیض آبادی
احمد احمدنیا فیض آبادی
معاونت اداری و پشتیبانی
نرجس دیندار
نرجس دیندار
معاونت خواهران