تاريخ روز

پنج شنبه 1396/4/8 - 38 : 2
  • فرهنگی

  • فرهنگی

  • فرهنگی

  • فرهنگی

صمد فتوحی
صمد فتوحی
مسئول ستاد

سعید اسودی
سعید اسودی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
فاطمه رضوی
فاطمه رضوی
معاونت خواهران
حسن عسکری
حسن عسکری
معاونت اداری و پشتیبانی
علی لطفی
علی لطفی
معاونت سیاسی - اجتماعی
حیدر بصیری
حیدر بصیری
معاونت فرهنگی و تیلبغی