تاريخ روز

سه شنبه 1397/8/29 - 11 : 3
  • جلسه معاونت خواهران

علی قدمیاری
علی قدمیاری
مسئول ستاد

سید محمود حسینی
سید محمود حسینی
معاونت سیاسی - اجتماعی
سید محمد باقر حسینی
سید محمد باقر حسینی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
خدیجه درودی
خدیجه درودی
معاونت خواهران
محمدحسین قدمیاری
محمدحسین قدمیاری
معاونت اداری و پشتیبانی