تاريخ روز

يکشنبه 1397/7/1 - 30 : 11
  • خلاصه خطبه های نماز جمعه شهر کاخک

  • خلاصه خطبه های نماز جمعه شهر کاخک

  • خلاصه خطبه های نماز جمعه شهر کاخک

  • خلاصه خطبه های نماز جمعه شهر کاخک

عبدالعزیز هدایت
عبدالعزیز هدایت
مسئول ستاد

ذبیح الله برومند
ذبیح الله برومند
معاونت سیاسی - اجتماعی
بهنازعلایی
بهنازعلایی
معاونت خواهران
علیرضا درخشان مقدم
علیرضا درخشان مقدم
معاونت فرهنگی و تبلیغی
ذبیح محمدی
ذبیح محمدی
معاونت اداری و پشتیبانی
محمد کلات ملائی
محمد کلات ملائی
مسئول امور جوانان