تاريخ روز

دوشنبه 1396/8/1 - 55 : 19
  • نماز جمعه

  • نماز

  • جلسه

  • عزاداری

محمد حسین زحمت کش
محمد حسین زحمت کش
مسئول ستاد

ایرج نجفی زاده خیرابادی
ایرج نجفی زاده خیرابادی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
داود شاکر
داود شاکر
معاونت سیاسی - اجتماعی
ابوطالب پروین
ابوطالب پروین
معاونت اداری و پشتیبانی
عباس نظافتی
عباس نظافتی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
محمد قائدی
محمد قائدی
مسئول امور جوانان
صغری شاکر
صغری شاکر
معاونت خواهران