تاريخ روز

شنبه 1396/4/3 - 36 : 17
  • سرکشی امام جمعه ازاعتکاف مسجدحضرت آیت الله بهبهانی

  • سرکشی امام جمعه ازمعتکفین روستای قلعه حمود

  • سرکشی امام جمعه جایزان ازمعتکفین روسای صفر

  • سرکشی امام جمعه ازاعتکاف بخش جولکی