تاريخ روز

سه شنبه 1396/11/3 - 45 : 4
  • جلسه ستاد

  • مراسم بزرگداشت

  • اقامه نماز جمعه

  • دیدار

نعمت الله ایزدی
نعمت الله ایزدی
مسئول ستاد

مهدی صالحی
مهدی صالحی
مسئول امور جوانان
مجتبی قناعتی
مجتبی قناعتی
معاونت اداری و پشتیبانی
حسن صالحی
حسن صالحی
معاونت سیاسی - اجتماعی
محمدرضاایزدی
محمدرضاایزدی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
کوکب یارعلی
کوکب یارعلی
معاونت خواهران
موسی عطایی
موسی عطایی
معاونت فرهنگی و تیلبغی