تاريخ روز

سه شنبه 1396/12/1 - 31 : 0
  • ایام فاطمیه

  • جلسه برنامه ریزی برای تشییع شهیدجعفری

  • ایام فاطمیه

  • جلسه برنامه ریزی برای تشییع شهیدجعفری

خلیل مصلحتی
خلیل مصلحتی
مسئول ستاد

پرویز پارسا
پرویز پارسا
معاونت اداری و پشتیبانی
سید یوسف شکیبا
سید یوسف شکیبا
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
مهدی شفیعی
مهدی شفیعی
مسئول امور جوانان
محمد کاظم مسعودی
محمد کاظم مسعودی
معاونت سیاسی - اجتماعی
پروین طاهری
پروین طاهری
معاونت خواهران
یعقوب غفاری
یعقوب غفاری
معاونت فرهنگی و تیلبغی