تاريخ روز

دوشنبه 1396/11/2 - 28 : 4
  • نماز جمعه 22 دیماه 1396 گرمسار

  • نماز جمعه پانزدهم دیماه 1396 گرمسار

  • فتنه گران از صدر اسلام به دنبال فتنه انگیزبودند

  • نماز جمعه هشتم دیماه 1396 گرمسار

حسین اقبالی
حسین اقبالی
مسئول ستاد

صدیقه جورابلو
صدیقه جورابلو
معاونت خواهران
حمید رضا گیلوری
حمید رضا گیلوری
معاونت فرهنگی و تیلبغی
محمد حسین فاضلی
محمد حسین فاضلی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
حسین سعیدی
حسین سعیدی
معاونت اداری و پشتیبانی
علی فاضلی
علی فاضلی
مسئول امور جوانان
محمود بلوچی
محمود بلوچی
معاونت سیاسی - اجتماعی