تاريخ روز

دوشنبه 1398/11/7 - 56 : 22
  • همایش باروری سالم در گلوگاه

  • خطبه دوم 30 بهمن

  • راهپیمایی 22 بهمن

  • خطبه دوم 23 بهمن

حسن محمود جانلو
حسن محمود جانلو
مسئول ستاد

مهدی هاشم زاده
مهدی هاشم زاده
مسئول امور جوانان
مرتضی نظام محله
مرتضی نظام محله
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی