تاريخ روز

پنج شنبه 1399/1/14 - 1 : 0
  • همایش باروری سالم در گلوگاه

  • خطبه دوم 30 بهمن

  • راهپیمایی 22 بهمن

  • خطبه دوم 23 بهمن

حسن محمود جانلو
حسن محمود جانلو
مسئول ستاد

مهدی هاشم زاده
مهدی هاشم زاده
مسئول امور جوانان
مرتضی نظام محله
مرتضی نظام محله
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی