تاريخ روز

چهارشنبه 1397/7/25 - 29 : 21
  • خطبه های نمازجمعه 20 مهر 97 منطقه فردو

  • خطبه های نمازجمعه 20 مهر 97 منطقه فردو

  • اقامه نمازجمعه این هفته 23 شهریور97 منطقه فردو

  • خطبه های نمازجمعه 16 شهریور97 منطقه فردو