تاريخ روز

سه شنبه 1397/8/29 - 17 : 3

حسن عابدی
حسن عابدی
مسئول ستاد

علی مطهری نیا
علی مطهری نیا
معاونت سیاسی - اجتماعی
قاسم شمس آبادی
قاسم شمس آبادی
مسئول امور جوانان
علی ابوالفضلی
علی ابوالفضلی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
سید علی آکبر احمدی سلیمانی
سید علی آکبر احمدی سلیمانی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
طیبه باری
طیبه باری
معاونت خواهران