تاريخ روز

جمعه 1395/12/6 - 39 : 2
  • خطبه های نمازجمعه 95/9/26

  • خطبه های نمازجمعه 95/9/19

  • سخنران بین الصلاتین

  • سخنران قبل ازخطبه ها

سیدمنصورمیرلوحی
سیدمنصورمیرلوحی
مسئول ستاد

معصومه مختاری
معصومه مختاری
معاونت خواهران