تاريخ روز

سه شنبه 1396/3/9 - 10 : 7
  • 96/2/3شهادت امام موسي کاظم(ع)

  • برگزاري جلسه ختم صلوات

  • 96/1/19 جشن میلاد امام محمد تقی(ع)

  • جمع آوري کمکهاي مردمي

سیدمنصورمیرلوحی
سیدمنصورمیرلوحی
مسئول ستاد

معصومه مختاری
معصومه مختاری
معاونت خواهران