تاريخ روز

سه شنبه 1395/11/5 - 29 : 10
  • 95/9/27جشن ميلاد پيامبراکرم(ص)

  • 95/9/5 جلسات هفتگي ستاد

  • اربعين

  • سخنران قبل ازخطبه ها

سیدمنصورمیرلوحی
سیدمنصورمیرلوحی
مسئول ستاد

معصومه مختاری
معصومه مختاری
معاونت خواهران