تاريخ روز

دوشنبه 1396/2/4 - 48 : 11
  • جمع آوري کمکهاي مردمي

  • 95/12/14همايش بانوان خير

  • ايام فاطميه

  • 95/12/7 محفل انس با قرآن-جلسه سلامت جسم و روح

سیدمنصورمیرلوحی
سیدمنصورمیرلوحی
مسئول ستاد

معصومه مختاری
معصومه مختاری
معاونت خواهران