تاريخ روز

سه شنبه 1397/8/29 - 11 : 3
  • راهپيمايي روز قدس

  • ستاد نمازجمعه

  • ستاد نماز جمعه بخش ميان جلگه

  • ستاد نماز جمعه بخش ميان جلگه

سيد علي اصغر شاكري
سيد علي اصغر شاكري
مسئول ستاد

مهدي اميني پور
مهدي اميني پور
معاونت سیاسی - اجتماعی
احمد عشقي
احمد عشقي
مسئول امور جوانان
علي اكبر عشقي
علي اكبر عشقي
معاونت فرهنگی و تبلیغی
علي اصغر بوژآبادي
علي اصغر بوژآبادي
معاونت اداری و پشتیبانی
راحله توسلي زاده
راحله توسلي زاده
معاونت خواهران
حسن اردمه
حسن اردمه
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی