تاريخ روز

شنبه 1396/9/4 - 52 : 8
  • خظبه های 26ابان 96

  • مداحی اربعین

  • خظبه های 19 ابان 96

  • خظبه های 5 ابان 96

محمود آسترکی
محمود آسترکی
مسئول ستاد

مهدی چگنی
مهدی چگنی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
علی دلیخون
علی دلیخون
معاونت اداری و پشتیبانی
سمیرا خدابخشی
سمیرا خدابخشی
معاونت خواهران
محمد حسین عرفانی
محمد حسین عرفانی
معاونت سیاسی - اجتماعی
علی صالح نیا
علی صالح نیا
مسئول امور جوانان