تاريخ روز

پنج شنبه 1396/1/10 - 14 : 23
  • خطبه های نماز جمعه دورود 4فروردین 96

  • خطبه های نماز جمعه دورود 20اسفند1395

  • جلسه نهج البلاغه

  • شام غریبان شهدای گمنام دورود

محمود آسترکی
محمود آسترکی
مسئول ستاد

مهدی چگنی
مهدی چگنی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
علی دلیخون
علی دلیخون
معاونت اداری و پشتیبانی
سمیرا خدابخشی
سمیرا خدابخشی
معاونت خواهران
محمد حسین عرفانی
محمد حسین عرفانی
معاونت سیاسی - اجتماعی
علی صالح نیا
علی صالح نیا
مسئول امور جوانان