تاريخ روز

چهارشنبه 1395/10/29 - 42 : 17
  • خطبه های نماز جمعه 24/10/95

  • خطبه های نماز جمعه دورود 17دی95

  • خطبه های نماز جمعه دورود 10دی95

  • خطبه های نماز جمعه دورود 3دی95

محمود آسترکی
محمود آسترکی
مسئول ستاد

مهدی چگنی
مهدی چگنی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
علی دلیخون
علی دلیخون
معاونت اداری و پشتیبانی
سمیرا خدابخشی
سمیرا خدابخشی
معاونت خواهران
محمد حسین عرفانی
محمد حسین عرفانی
معاونت سیاسی - اجتماعی
سید داوود حسینی
سید داوود حسینی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
علی صالح نیا
علی صالح نیا
مسئول امور جوانان