تاريخ روز

پنج شنبه 1397/2/6 - 2 : 0
  • خظبه های 4 اسفتد 96

  • جلسه ستادنماز جمعه

  • خظبه های 20 بهمن96

  • خظبه های 13 بهمن96

محمود آسترکی
محمود آسترکی
مسئول ستاد

مهدی چگنی
مهدی چگنی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
علی دلیخون
علی دلیخون
معاونت اداری و پشتیبانی
سمیرا خدابخشی
سمیرا خدابخشی
معاونت خواهران
محمد حسین عرفانی
محمد حسین عرفانی
معاونت سیاسی - اجتماعی
علی صالح نیا
علی صالح نیا
مسئول امور جوانان