تاريخ روز

جمعه 1396/4/30 - 13 : 16
  • قاریان برنامه جزءخوانی قرآن ویژه رمضان تجلیل شدند

  • 7 تیر

  • نماز عید فطر

  • روز قدس

محمود آسترکی
محمود آسترکی
مسئول ستاد

مهدی چگنی
مهدی چگنی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
علی دلیخون
علی دلیخون
معاونت اداری و پشتیبانی
سمیرا خدابخشی
سمیرا خدابخشی
معاونت خواهران
محمد حسین عرفانی
محمد حسین عرفانی
معاونت سیاسی - اجتماعی
علی صالح نیا
علی صالح نیا
مسئول امور جوانان