تاريخ روز

شنبه 1396/12/5 - 57 : 6
  • جلسه ستادنماز جمعه

  • خظبه های 20 بهمن96

  • خظبه های 13 بهمن96

  • ایام فاطمیه

محمود آسترکی
محمود آسترکی
مسئول ستاد

مهدی چگنی
مهدی چگنی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
علی دلیخون
علی دلیخون
معاونت اداری و پشتیبانی
سمیرا خدابخشی
سمیرا خدابخشی
معاونت خواهران
محمد حسین عرفانی
محمد حسین عرفانی
معاونت سیاسی - اجتماعی
علی صالح نیا
علی صالح نیا
مسئول امور جوانان