تاريخ روز

دوشنبه 1396/8/1 - 48 : 19
  • برگزاری نماز عید سعید قربان در دزفول

  • گوشه های از برگزاری مراسم عید سعید قربان در دزفول

  • اقامه نماز جمعه 1396/5/27

  • اقامه نماز جمعه 1396/5/27

حبیب ا...
حبیب ا...
مسئول ستاد

پرویز قشنگ زاده
پرویز قشنگ زاده
معاونت فرهنگی و تیلبغی
سيدمحمدرضا صافی
سيدمحمدرضا صافی
معاونت سیاسی - اجتماعی