تاريخ روز

يکشنبه 1398/9/24 - 23 : 5
  • نماز جمعه مورخ 98/9/22

  • نماز جمعه مورخ 98/9/15

  • نماز جمعه مورخ 98/9/8

  • همایش ویژه هفته بسیج در سالن ورزشی شهر داریون برگزار شد

بهرام هوشیار داریونی
بهرام هوشیار داریونی
مسئول ستاد

عالمه ظهرابی
عالمه ظهرابی
معاونت خواهران
حاج مهیار جمشیدی
حاج مهیار جمشیدی
معاونت سیاسی - اجتماعی
حاج محمد حسین بذرافشان
حاج محمد حسین بذرافشان
معاونت فرهنگی و تبلیغی
عباس نوروزی
عباس نوروزی
مسئول امور جوانان
حاج علیرضا بذرافکن
حاج علیرضا بذرافکن
معاونت اداری و پشتیبانی