تاريخ روز

سه شنبه 1398/2/31 - 8 : 3
  • نماز جمعه 27 اردیبهشت ماه 98

  • جلسه واحد خواهران ستاد نماز جمعه با مسئول مرکز نیکوکاری مورخ 98/2/20

  • نماز جمعه مورخ 98/2/20

  • [جلسه شورای زکات

بهرام هوشیار داریونی
بهرام هوشیار داریونی
مسئول ستاد

عالمه ظهرابی
عالمه ظهرابی
معاونت خواهران
حاج مهیار جمشیدی
حاج مهیار جمشیدی
معاونت سیاسی - اجتماعی
حاج محمد حسین بذرافشان
حاج محمد حسین بذرافشان
معاونت فرهنگی و تبلیغی
عباس نوروزی
عباس نوروزی
مسئول امور جوانان
حاج علیرضا بذرافکن
حاج علیرضا بذرافکن
معاونت اداری و پشتیبانی