تاريخ روز

شنبه 1396/1/5 - 53 : 21
  • خطبه عبادی سیاسی آدینه 95/12/20درق

  • تشیع جنازه شهدای گمنام دردرق 95/12/13

  • استقبال از شهدای گمنام دردرق

  • خطبه ادینه 95/12/06 درق

محمدمهدی رمضانی
محمدمهدی رمضانی
مسئول ستاد

موسی میرزایی
موسی میرزایی
معاونت اداری و پشتیبانی
حسین قاسمی
حسین قاسمی
معاونت فرهنگی و تیلبغی