تاريخ روز

پنج شنبه 1396/4/8 - 30 : 2
  • خطبه جمعه 1396/04/02

  • خطبه نماز جمعه 26/3/96

  • خطبه عبادی سیاسی آدینه 96/03/19درق

  • خطبه نماز جمعه درق 96/03/12

محمدمهدی رمضانی
محمدمهدی رمضانی
مسئول ستاد

موسی میرزایی
موسی میرزایی
معاونت اداری و پشتیبانی
حسین قاسمی
حسین قاسمی
معاونت فرهنگی و تیلبغی