تاريخ روز

يکشنبه 1395/12/8 - 16 : 2
  • خطبه ادینه 95/12/06 درق

  • خطبه نماز جمعه درق درآدینه 95/11/29

  • خطبه جمعه 95/11/22

  • خطبه های نماز جمعه درق توسط حجه السلام محمدی 95/11/01

محمدمهدی رمضانی
محمدمهدی رمضانی
مسئول ستاد

موسی میرزایی
موسی میرزایی
معاونت اداری و پشتیبانی
حسین قاسمی
حسین قاسمی
معاونت فرهنگی و تیلبغی