تاريخ روز

پنج شنبه 1396/6/2 - 23 : 8
  • خطبه نماز جمعه درق 96.5.6

  • خطبه جمعه 96/4/9

  • خطبه جمعه 1396/04/02

  • خطبه نماز جمعه 26/3/96

محمدمهدی رمضانی
محمدمهدی رمضانی
مسئول ستاد

موسی میرزایی
موسی میرزایی
معاونت اداری و پشتیبانی
حسین قاسمی
حسین قاسمی
معاونت فرهنگی و تیلبغی