تاريخ روز

شنبه 1396/2/9 - 8 : 12
  • خطبه نماز جمعه (96/02/01)

  • خطبه نماز جمعه درق (96/01/18 ) امام جمعه موقت

  • خطبه نماز جمعه96.1.11درق

  • خطبه نماز جمعه 96.1.4 درق

محمدمهدی رمضانی
محمدمهدی رمضانی
مسئول ستاد

موسی میرزایی
موسی میرزایی
معاونت اداری و پشتیبانی
حسین قاسمی
حسین قاسمی
معاونت فرهنگی و تیلبغی