تاريخ روز

چهارشنبه 1397/6/28 - 25 : 1
  • خطبه نمازجمعه12 مرداد

  • سفرآیت الله سیداحمدخاتمی به شهرستان داراب

  • مراسم ارتحال آیت اله ایمانی

  • راهپیمایی بر علیه اسرائیل و آمریکا

محمدحسن انصاری
محمدحسن انصاری
مسئول ستاد

راضیه معلم
راضیه معلم
معاونت خواهران
امیراحمد صالحپناه
امیراحمد صالحپناه
معاونت فرهنگی و تبلیغی