تاريخ روز

شنبه 1396/2/9 - 31 : 4
  • خطبه دوم نمازجمعه 1بهمن داراب

  • برنامه هاي دهه فجر

  • سخنران قبل از خطبه هاي نمازجمعه22بهمن

  • اجراي گروه سرود دانش آموزي در مصلاي نمازجمعه

محمدحسن انصاری
محمدحسن انصاری
مسئول ستاد

علی مقدسی
علی مقدسی
معاونت اداری و پشتیبانی
راضیه معلم
راضیه معلم
معاونت خواهران
امیراحمد صالحپناه
امیراحمد صالحپناه
معاونت فرهنگی و تیلبغی