تاريخ روز

شنبه 1396/4/3 - 34 : 17
  • مراسم 14خرداد

  • دیدار با جانبازان

  • خطبه دوم نمازجمعه 1بهمن داراب

  • برنامه هاي دهه فجر

محمدحسن انصاری
محمدحسن انصاری
مسئول ستاد

علی مقدسی
علی مقدسی
معاونت اداری و پشتیبانی
راضیه معلم
راضیه معلم
معاونت خواهران
امیراحمد صالحپناه
امیراحمد صالحپناه
معاونت فرهنگی و تیلبغی