تاريخ روز

شنبه 1396/5/28 - 32 : 22
  • نمازجمعه بیستم مرداد

  • برنامه های 5مرداد

  • نمازجمعه ششم مردادماه

  • خطبه نمازجمعه

محمدحسن انصاری
محمدحسن انصاری
مسئول ستاد

علی مقدسی
علی مقدسی
معاونت اداری و پشتیبانی
راضیه معلم
راضیه معلم
معاونت خواهران
امیراحمد صالحپناه
امیراحمد صالحپناه
معاونت فرهنگی و تیلبغی