تاريخ روز

دوشنبه 1396/8/1 - 34 : 19
  • حجه الاسلام صادقی امام جمعه داراب:

  • نمازجمعه

  • عزاداری محرم

  • نمازجمعه3شهریور(هفته دولت)

محمدحسن انصاری
محمدحسن انصاری
مسئول ستاد

علی مقدسی
علی مقدسی
معاونت اداری و پشتیبانی
راضیه معلم
راضیه معلم
معاونت خواهران
امیراحمد صالحپناه
امیراحمد صالحپناه
معاونت فرهنگی و تیلبغی