تاريخ روز

چهارشنبه 1396/11/4 - 18 : 6
  • پیاده روی خانوادگی

  • خطبه نماز جمعه 15دی

  • راهپیمایی برعلیه فتنه گران

  • مراسم ارتحال آیت اله حائری

محمدحسن انصاری
محمدحسن انصاری
مسئول ستاد

راضیه معلم
راضیه معلم
معاونت خواهران
امیراحمد صالحپناه
امیراحمد صالحپناه
معاونت فرهنگی و تیلبغی