تاريخ روز

جمعه 1396/1/4 - 32 : 4
  • فاطمیه دوم در شهر دبیران

  • فاطمیه عاشورائی در شهر دبیران

  • برپائی عاشورایی فاطمیه دردبیران

  • برپایی عاشورائی فاطمیه در دبیران

حسن زارع
حسن زارع
مسئول ستاد

محمدناصرشریعتی
محمدناصرشریعتی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
حسین یزدانی
حسین یزدانی
معاونت اداری و پشتیبانی
صابر شادمانی
صابر شادمانی
معاونت سیاسی - اجتماعی
نورالدین شریعتی
نورالدین شریعتی
مسئول امور جوانان
سجاد صف شکن
سجاد صف شکن
معاونت فرهنگی و تیلبغی
رقیه بابایی
رقیه بابایی
معاونت خواهران