تاريخ روز

پنج شنبه 1396/4/8 - 34 : 2
  • برپایی باشکوه نمازعیدسعیدفطردرشهردبیران

  • نماز عید سعید فطر شهر دبیران

  • نماز باشکوه عید سعید فطر درشهر دبیران

  • نماز باشکوه عید سعید فطر درشهر دبیران

حسن زارع
حسن زارع
مسئول ستاد

محمدناصرشریعتی
محمدناصرشریعتی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
حسین یزدانی
حسین یزدانی
معاونت اداری و پشتیبانی
صابر شادمانی
صابر شادمانی
معاونت سیاسی - اجتماعی
نورالدین شریعتی
نورالدین شریعتی
مسئول امور جوانان
سجاد صف شکن
سجاد صف شکن
معاونت فرهنگی و تیلبغی
رقیه بابایی
رقیه بابایی
معاونت خواهران