تاريخ روز

سه شنبه 1396/1/8 - 47 : 10
  • خطبه های ایراد شده نماز جمعه شهر بردخون 4 فروردین 1396

  • خطبه های ایراد شده نماز جمعه شهر بردخون27 اسفند 1395

  • خطبه های ایراد شده نماز جمعه شهر بردخون 20 اسفند 1395

  • خطبه های ایراد شده نماز جمعه شهر بردخون 13 اسفند 1395

سمیه عابدی
سمیه عابدی
معاونت خواهران