تاريخ روز

يکشنبه 1395/12/8 - 12 : 2
  • ولایت و حکومت؛ درس15 خارج فقه امام جمعه بجنورد

  • ولایت و حکومت؛ درس14 خارج فقه امام جمعه بجنورد

  • ولایت و حکومت؛ درس13 خارج فقه امام جمعه بجنورد

  • ولایت و حکومت؛ درس12 خارج فقه امام جمعه بجنورد

محمدرضا رحیمی
محمدرضا رحیمی
مسئول ستاد